Tilaus- ja sopimusehdot

Suomen Laitostekstiilit Ky

Voimas­sa 8.4.2021 alkaen.

Verkkokau­pan tuot­teet myy Suomen Laitostek­sti­ilit Ky, Y‑tunnus 1594074–0. Myymme tuot­tei­ta täysi-ikäisille yksi­ty­ishenkilöille sekä yri­tyk­sille ja yhteisöille. Toimi­ta­mme tuot­tei­ta kaikkialle Suomeen ja ulkomaille.

Myymälä

Tuot­tei­ta voi ostaa myös suo­raan myymälästä. Osoite on Laa­jakaista 3, 96400 Rovanie­mi (talo B, ovi E).

Tilaustapa

Tilauk­set tehdään pääsään­töis­es­ti verkkokaup­pamme kaut­ta, mut­ta otamme myös vas­taan sähkö­pos­til­la tehdyt tilauk­set, info@suomenlaitostekstiilit.com.

Maksaminen

Verkkokau­pan mak­su­välit­täjänä toimii Vis­ma Pay (Pay­by­way Oy, y‑tunnus 2486559–4), joka on rek­isteröi­ty Finanssi­valvon­nan ylläpitämään mak­su­laitosrek­isteri­in. Mak­samiseen siir­ry­tään Vis­ma Payn verkkopalvelun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja laskul­la mak­sun saa­jana näkyy Vis­ma Pay tai Pay­by­way Oy. Vis­ma Pay välit­tää mak­sut verkkokaup­pi­aalle. Mak­sami­nen on tur­val­lista, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa koske­vat tiedot välitetään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulkop­uo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tietoja.

Kaup­pa syn­tyy verkkokau­pan asi­akkaan ja verkkokau­pan välille. Verkkokau­pan vas­tu­ul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­tyvät velvoitteet.

Lue lisää Vis­ma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Lasku: Jos tilaat laskul­la tark­ista, että lasku­tus- ja toim­i­tu­sosoite on oikein.
Lasku­tusasi­akkaille lisätään laskus­ta aiheutu­va kir­jekuori ja pos­timerkki­mak­su 3 €/lasku (alv 0%).
Sähkö­posti- ja verkko­lasku on maksuton.

Vis­ma Pay ‑palvelun kaut­ta voit mak­saa verkkopankki­tun­nuk­sil­la, lom­pakol­la, mak­suko­rteil­la (credit/debit), laskul­la tai osamak­sul­la. Käytet­tävis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osu­us­pank­ki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästö­pank­ki, Säästö­pank­ki, Aktia, Paikalliso­su­us­pankit, S‑Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, Mobile­Pay, Mas­ter­pass, Pivo, Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, Mas­ter­Card- ja Deb­it Mas­ter­Card ‑kor­tit, sekä Jous­to ja Enter­pay Lasku yritykselle.

Mobile­Pay: Voit mak­saa Mobile­Pay-lom­pakol­lasi mikäli olet sallinut verkkokaupois­sa mak­samisen sovel­luk­sen ase­tuk­sista. Mobile­Pay-lom­pakol­la suorite­tut mak­sut veloite­taan lom­pakkoon liitetyltä mak­suko­r­til­ta. Mikäli mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­suko­r­til­ta epäon­nis­tuu, Mobile­Pay-lom­pakol­la mak­sami­nen ei ole mah­dol­lista verkkokaupassa.

Pivo: Käyt­töe­hdot ovat tar­jol­la Pivon sivuil­la: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jous­to lasku ja osamak­su on koti­mainen palvelu, jol­la teet ostok­sesi nopeasti ja tur­val­lis­es­ti. Jous­to on tarkoitet­tu yksi­ty­ishenkilöille, jot­ka ovat hoi­ta­neet raha-asiansa moit­teet­tomasti. Jous­tol­la saat 30 vuorokaut­ta koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suaikaa. Laskun saat­u­asi voit päät­tää mak­satko sen kokon­aan vai osis­sa. Osamak­sul­la voit mak­saa ostok­sesi jopa 36:ssa erässä, alka­en 9,90 eur/kk. Jous­to osamak­sun kus­tan­nuk­set ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luot­toko­rko. Voit mak­saa Jous­tol­la 30–3000 euron ostok­sia. Luo­ton­myön­täjänä toimii Aura­jo­ki Nordic Oy. Lue lisää Jous­tos­ta osoit­teessa www.jousto.com.

Vis­ma Pay ‑mak­su­palvelun yhteystiedot

Vis­ma Pay, Pay­by­way Oy (Y‑tunnus 2486559–4)
Sähkö­posti: helpdesk@vismapay.com
Puhe­lin: 09 315 42 037 (ark­isin klo 8–16)
Pos­tiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toimituskulut ja ‑tavat

Toimi­ta­mme tuot­tei­ta kaikkialle Suomeen. Käytämme lähetys­ten toimit­tamiseen Pos­tia. Toim­i­tusku­lut sisältävät myös pakkausku­lut ja ALV:n (24 %). Toim­i­tusku­lumme ovat tilauk­sen koos­ta riip­puen alka­en 11,16 € (sisältäen 24 % alv:n.) Huom.! Paketin säi­ly­ty­sai­ka postis­sa on 7 vrk.

Toim­i­tu­sai­ka on noin 3 — 14 arkipäivää. Mikäli toim­i­tus viivästyy, ilmoita­mme asi­akkaille sähkö­pos­titse tai puhelimitse.

Palautusehdot

Meille on tärkeää, että olet tyy­tyväi­nen ostok­si­isi! Verkkokau­pas­tamme ost­a­mi­nen on tur­val­lista, ja asi­akkail­lamme on aina Suomen kulut­ta­ja­suo­jalain mukainen 14 päivän palau­tu­soikeus. Jos tuote ei vas­taa odotuk­si­asi, voit palaut­taa sen, mikäli tuote on käyt­tämätön, siinä kun­nos­sa, jos­sa sen vas­taan­otit. Tuote on palautet­ta­va viimeistään 14 päivän kulut­tua palaut­tamisil­moituk­sen tekemis­es­tä. Voit ilmoit­taa meille palau­tuk­ses­ta joko sähkö­pos­titse osoit­teeseen info@suomenlaitostekstiilit.com tai puhe­lim­itse numeroon +358 40 777 8000. Liitä palau­tuk­sesi mukaan vapaa­muo­toisen viesti, jos­ta ilme­nee alla ole­vat tiedot.

Viestis­sä on olta­va seu­raa­vat tiedot:

– tilaa­jan nimi ja osoite
– tieto palautet­tavas­ta tuot­teesta / palautet­tavista tuotteista
– tilaa­jan tilinu­mero IBAN-muodossa.

Vie tuot­teet Posti­in ja ker­ro, että kyseessä on asi­akas­palau­tus. Palau­tu­sosoite: Suomen Laitostek­sti­ilit Ky, Laa­jakaista 3, 96400 Rovanie­mi. Postin palau­tus­nu­mero 607758.

Liitä palau­tuk­sen mukaan aina nime­si ja osoit­teesi ja pakkaa tuot­teet huolel­lis­es­ti, jot­ta ne eivät vahin­goitu kul­je­tuk­sen aikana. Säi­lytä Postista saa­masi kuit­ti tosit­teena palau­tuk­ses­tasi. Kun olemme vas­taan­ot­ta­neet ja tark­ista­neet palau­tuk­sesi, hyvitämme palau­tuk­sesi arvon Bamb­o­ran mak­su­palvelun kaut­ta 14 vuorokau­den sisäl­lä sille mak­su­tavalle, jota käytit tilatessasi.

Huo­maathan, että tilauk­sen nouta­mat­ta jät­tämi­nen ei täytä palau­tuse­hto­ja. Nouta­mat­ta jäte­tys­tä lähetyk­ses­tä per­imme palau­tusku­lut 9 €.

Muuta

Pidätämme oikeu­den muut­taa toim­i­tuse­hto­jamme. Asi­akkaan on ennen tilaus­ta tutus­tut­ta­va kul­loinkin voimas­sa ole­vi­in toim­i­tuse­htoi­hin. Tilauk­sen tehdessään asi­akas hyväksyy toim­i­tuse­hdot. Pyrimme pitämään verkkokaup­pamme aina hyvin ajan tasalla.

Tuot­teita­mme ei myy­dä jälleenmyyntiin.

Tilauk­set tehdään pääsään­töis­es­ti verkkokaup­pamme kaut­ta, mut­ta otamme myös vas­taan sähkö­pos­til­la tehdyt tilaukset.

Suomen Laitostek­sti­ilit Ky oikeu­den peru­ut­taa tilaus tai toimit­taa sen vajaana, mikäli sal­do- tai teknisiä virheitä ilmenee.

Jos kaup­pa­sopimus­ta koske­vaa erim­ielisyyt­tä ei saa­da ratkaistuk­si osa­puolten välisil­lä neu­vot­teluil­la, kulut­ta­ja voi saat­taa asian kulut­ta­jari­ita­lau­takun­nan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavak­si. Ennen asian viemistä kulut­ta­jari­ita­lau­takun­nan käsit­te­lyyn kulut­ta­jan tulee olla yhtey­dessä mais­traat­tien kulut­ta­ja­neu­von­taan (www.kuluttajaneuvonta.fi).