Tietosuojaseloste

Suomen Laitostekstiilit Ky

 1. Rek­ister­in­pitäjä

Nimi: Suomen Laitostek­sti­ilit Ky

Y‑tunnus: 1594074–0

Osoite: Laa­jakaista 3, 96400 Rovaniemi

Puhe­lin­nu­mero: +358 40 777 8000
Sähkö­pos­tiosoite: info@suomenlaitostekstiilit.com

 1. Rek­iste­ri­asioi­ta hoita­va henkilö

Yri­tys: Suomen Laitostek­sti­ilit Ky
Nimi: Jaakko Nikula
Osoite: Laa­jakaista 3, 96400 Rovaniemi
Puhe­lin­nu­mero: +358 40 777 8000
Sähkö­posti: info@suomenlaitostekstiilit.com

 1. Tietosuojavastaava

Yri­tys: Suomen Laitostek­sti­ilit Ky
Nimi: Jaakko Nikula
Osoite: Laa­jakaista 3, 96400 Rovaniemi
Puhe­lin­nu­mero: +358 40 777 8000
Sähkö­posti: info@suomenlaitostekstiilit.com

 1. Rek­isterin käyttötarkoitus

Kerät­täviä henkilöti­eto­ja käytetään

 • asi­akkaan tun­nistau­tu­miseen ja käyt­töoikeuk­sien hallintaan
 • rek­isteröi­tynei­den käyt­täjien tilausten toimittamiseen
 • asi­akas­suh­teen ylläpi­toon ja kehittämiseen.
 1. Tieto­jen keräämisen ja käsit­te­lyn peruste

Asi­akkaan tieto­ja kerätään ja käsitel­lään asi­akkaan suos­tu­muk­sel­la tai asi­akkaan kanssa tehtävän sopimuk­sen täytäntöönpanemiseksi.

 6 Rek­isterin tietosisältö

Rek­isteri sisältää seu­raavia tieto­ja: henkilön nimi, yri­tyk­sen nimi, Y‑tunnus, sähkö­pos­tiosoite, puhe­lin­nu­mero, henkilö­tun­nus, käyt­täjä­tun­nus ja salasana.

 1. Tieto­jen säilytysaika

Henkilötiedot säi­lytetään niin kauan kuin niitä tarvi­taan asi­akkaan kanssa tehtävän sopimuk­sen täytän­töön­pane­misek­si tai asi­akas­palvelun kehittämiseksi.

 1. Sään­nön­mukaiset tietolähteet

Rek­isteri­in kerätään tieto­ja henkilöltä itseltään sekä vira­nomaisen pitämistä rek­istereistä lain sal­limis­sa rajois­sa (esim. ytj.fi). Tieto­ja kerätään myös Google Ana­lyt­ics ‑ana­lyti­ikkatyökalun avulla.

 1. Sään­nön­mukaiset tieto­jen luovu­tuk­set ja tieto­jen siir­to EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tieto­ja ei sään­nön­mukaises­ti luovute­ta yri­tyk­sen ulkop­uolelle. Osa yri­tyk­sen käyt­tämistä ulkop­uoli­sista palvelun- tai ohjelmis­ton­tar­joa­jista saat­taa säi­lyt­tää tieto­ja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästei­den (cook­ies) käyttö

Käytämme sivuil­lamme ns. cook­ie-toim­intoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyt­täjän tietokoneelle lähetet­tävä ja siel­lä säi­lytet­tävä tek­sti­tiedos­to, joka helpot­taa kävi­jöi­den kir­jau­tu­mista sivuille ja jon­ka avul­la inter­net­sivu­jen ylläpitäjä tun­nistaa usein sivuil­la vierail­e­vat kävi­jät ja voi laa­tia yhdis­telmäti­eto­ja kävi­jöistä. Evästei­den ansios­ta pystymme jatku­vasti paran­ta­maan sivu­jemme sisältöä ja voimme tar­jo­ta asi­akkaillemme yksilöi­ty­jen tarpei­den mukaisia tieto­ja ja palvelui­ta. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­täjien tietokonei­ta tai tiedostoja.

Mikäli sivuil­lamme vierail­e­va käyt­täjä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mainit­tu­ja tieto­ja evästei­den avul­la, eväs­teet voi ottaa pois käytöstä useim­mis­sa selaimis­sa. Tämä tehdään yleen­sä selaimen ase­tuk­sien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kaik­ki sivumme ja palvelumme eivät vält­tämät­tä toi­mi asian­mukaises­ti ilman evästeitä.

 1. Rek­isterin suojaus

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhtey­den ylitse. Sähköiset tiedot on suo­jat­tu palo­muuril­la, käyt­täjä­tun­nuksin ja salasanoin. Tieto­jen käyt­töoikeus on vain niil­lä rek­ister­in­pitäjän palveluk­ses­sa olevil­la henkilöil­lä, jot­ka tarvit­se­vat tieto­ja tehtävissään.

Automaat­ti­nen päätöksenteko

Automa­ti­soitu­ja yksit­täis­päätök­siä (EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen artik­la 22) ei tehdä.

Rek­isteröi­dyn oikeudet

Rek­isteröidyl­lä on oikeus tarkas­taa, mitä hän­tä koske­via tieto­ja henkilöti­etorek­isteri­in on tal­letet­tu. Kir­jalli­nen tarkas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää allekir­joitet­tuna rek­iste­ri­asioista vas­taavalle henkilölle.

Tarkas­tu­soikeus on mak­su­ton ker­ran vuodessa.

Rek­isteröidyl­lä on oikeus vaa­tia virheel­lis­ten tai van­hen­tunei­den tieto­jen oikaisua tai pois­tamista tai tieto­jen siir­toa jär­jestelmästä toiseen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tieto­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen artik­lo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

Rek­isteröidyl­lä on oikeus peru­ut­taa aiem­min anta­mansa suos­tu­mus tieto­jen käsit­te­lylle tai tehdä henkilöti­eto­jen­sa käsit­te­lyyn liit­tyvistä seikoista val­i­tus valvontaviranomaiselle.

Rek­isteröidyl­lä on myös oikeus kieltää tieto­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointiin.

Ota yhteyt­tä!

Suomen Laitostek­sti­ilit Ky

+358 40 777 8000

Jaakko Niku­la
info@suomenlaitostekstiilit.com
Val­takatu 32, 96200 Rovaniemi
Avoin­na ma-pe klo 8 ‑15