Ten­cel™ tuo arkeen hie­man luk­sus­ta. Se on eri­no­mainen mate­ri­aali lukuisi­in ihoa vas­ten tule­vi­in tuot­teisi­in, sil­lä se hen­git­tää eikä hios­ta. Tencelin eri­no­mainen kyky sitoa kos­teut­ta estää han­kaussähkön muo­dos­tu­mista ja bak­tee­rien kasvua.

Tencel™-puukuidun poikkeuk­sel­lisen pehmeä pin­ta tekee siitä eri­tyisen miel­lyt­tävän. Vah­va ja kestävä kuitu säi­lyt­tää pesus­sa alku­peräiset omi­naisuuten­sa. Tencelin käyt­tö eri­lai­sis­sa vuode­vaat­teis­sa takaa ihanteel­liset olo­suh­teet hyvälle unelle, ja me käytäm­mekin sitä muun muas­sa patjansuojissamme.

Tencel™-puukuidun tuotan­to­pros­es­si on ympäristöys­tävälli­nen ja ekote­hokas. Ten­cel™ valmis­te­taan vas­tu­ullis­es­ti euroop­palai­sista puista tehdys­tä sel­l­u­loosas­ta. Puiden kas­vatuk­ses­sa ei käytetä tor­jun­ta-ainei­ta eikä kemikaale­ja. Tencel™-puukuidut ovat täysin bio­ha­joavia, ja niille on myön­net­ty EU-ympäristömerkki.