Suomen Laitostekstiilit

Suomen Laitostek­sti­ilit kehit­tää ja valmis­taa tur­val­lisia ja käyt­täjäys­täväl­lisiä tuot­tei­ta sairaaloille, hoito- ja hoivakodeille, pelas­tus- ja tur­va-alan ammat­ti­laisille sekä koti­talouk­sille. Tuoteke­hi­tys­tä ohjaa­vat tiukat tur­val­lisu­us­vaa­timuk­set, ja tuot­teis­sa käytetään ain­oas­taan korkealaa­tu­isia materiaaleja.

Tuotteita, joilla on selkeä tarve

Turvallisuus

Tuote­tur­val­lisu­us läh­tee laadukkaas­ta mate­ri­aal­ista. Tur­valli­nen mate­ri­aali on lujaa ja kan­tokyky­istä. Se suo­jaa ja eristää myös ääri­olois­sa. Val­it­semme käytet­tävät mate­ri­aalit aina tuot­tei­den käyt­tö­tarkoituk­sen mukaan. Hyvinkään valmis­tet­tu tuote ei ole tur­valli­nen, jos sitä ei ole valmis­tet­tu oikean­lais­es­ta mate­ri­aal­ista oikeaan tarkoitukseen

Käytännöllisyys

Tuot­teita­mme käytetään haas­tavis­sa olo­suhteis­sa, joten kiin­nitämme eri­ty­istä huomio­ta tuot­tei­den help­pokäyt­töisyy­teen. Kun vaikka­pa nos­tamista tai käärim­istä ei tarvitse turhaan pähkäil­lä, toimen­piteet suju­vat tur­val­lis­es­ti ja jou­tu­isas­ti. Tuot­teemme ovat myös help­po­hoitoisia ja käyt­tö­valmi­ita heti pesun tai nopean pyyhkimisen jälkeen.

Mukavuus

Meille on tärkeää, että tuot­teemme ovat miel­lyt­täviä ja mukavia käytössä. Pehmusteina käytämme muun muas­sa vaah­to- ja solu­muovia, joten tuot­teemme eivät purista eivätkä hierrä.

Esteettisyys

Tur­val­lisen tuot­teen ei tarvitse olla tyl­sä. Pienet ilah­dut­ta­vat yksi­tyisko­h­dat tuot­teis­samme tuo­vat iloa ja väriä arkeen. Kau­ni­it leikkauk­set, kek­seliäät laskok­set ja viehät­tävät kuosit koris­ta­vat niin hoito­takke­ja kuin palo­suo­jat­tu­ja päiväpeittojakin.

Lappilaista laatua

Läh­es kaik­ki tuot­teemme ovat suo­ma­laista käsi­työtä. Tuot­teet suun­nitel­laan Rovaniemel­lä, ja oman ompe­limon lisäk­si osa ompelus­ta tehdään Pohjois-Suomen pienom­pe­limoissa. Tuot­teemme on tarkoitet­tu sekä yksi­ty­ishenkilöille että pelas­tus- ja hoitoalan ammat­ti­laisille. Meiltä saa myös laadukkai­ta laitostek­sti­ile­jä metritavarana.

Parhaat tuotei­deamme saamme usein asi­akkail­tamme. Jos mietit, miten jokin asia olisi mah­dol­lista toteut­taa tai jos jokin muu jut­tu askar­rut­taa, ota mei­hin yhteyt­tä. Rovaniemeltä kyl­lä vastataan!

Kaikki alkoi kestovaipasta

Suomen Laitostek­sti­ilien taival alkoi Kemis­sä 80-luvun lop­ul­la, kun Jaakko ”Jas­ka” Niku­lan Eine-äiti kehit­ti kesto­vaipan. Aika ei ollut kuitenkaan otolli­nen Einen keksin­nölle, sil­lä ekol­o­gisu­us ei vielä ollut pin­nal­la ja ker­takäyt­tö­vaip­po­ja pidet­ti­in käytän­nöl­lisemp­inä kuivikkeina pie­nille takapuolille.

Usein yllät­tävät kään­teet tapah­tu­vat sat­tuman kaut­ta. Näin kävi Jaskallekin.

Hän kävi esit­telemässä kesto­vaip­paa Kemin keskus­sairaalas­sa osas­ton­hoita­jalle. Vaipan sijaan tämä kiin­nos­tui pehmoi­ses­ta, muka­van tun­tuis­es­ta mate­ri­aal­ista. Kuul­tuaan Jaskan selostuk­sen mate­ri­aal­ista, hoita­ja halusi tietää, saako kankaas­ta säng­y­n­suo­jia. Vähäpuheinen, mut­ta nopeatoimi­nen Jas­ka lupasi tuo­da sel­l­aisen näytille jo seu­raa­vana päivänä. Näin vuon­na 1989 päär­mät­ti­in Suomen Laitostek­sti­ilien ensim­mäi­nen yritysyhteistyö.

Tuotteita, joilla on tehtävä

Men­estyk­sen edel­ly­tys on tehdä tuot­tei­ta, joille on selkeä tarve. Asi­akkai­ta herkäl­lä kor­val­la kuun­tel­e­va Jas­ka on aina valmis vas­taa­maan tarpeeseen. Kaik­keen löy­tyy aina ratkaisu, eikä ongelmia tarvitse kiertää. Koskaan ei kuitenkaan laadus­ta tin­gitä, sil­lä laadukkaat tuot­teet ovat toimin­nan ytimessä.

Kestävät ja hel­posti pestävät tuot­teet suun­nitel­laan ja leikataan omas­sa ompe­limossa. Tuot­teil­la vas­tataan mon­en­lais­ten asi­akkaiden tarpeisi­in. Sairaalat, van­hus­ten­hoidon yksiköt, päiväkodit ja pelas­tus­laitok­set luot­ta­vat tuot­teisi­imme. Myös yksi­ty­ishenkilöt ovat löytäneet meiltä parhaat tuot­teet koti­in, liike­toim­intaan ja harrastuksiin.

Kaikki alkoi kestovaipasta

Suomen Laitostek­sti­ilien taival alkoi Kemis­sä 80-luvun lop­ul­la, kun Jaakko ”Jas­ka” Niku­lan Eine-äiti kehit­ti kesto­vaipan. Aika ei ollut kuitenkaan otolli­nen Einen keksin­nölle, sil­lä ekol­o­gisu­us ei vielä ollut pin­nal­la ja ker­takäyt­tö­vaip­po­ja pidet­ti­in käytän­nöl­lisemp­inä kuivikkeina pie­nille takapuolille.

Usein yllät­tävät kään­teet tapah­tu­vat sat­tuman kaut­ta. Näin kävi Jaskallekin.

Hän kävi esit­telemässä kesto­vaip­paa Kemin keskus­sairaalas­sa osas­ton­hoita­jalle. Vaipan sijaan tämä kiin­nos­tui pehmoi­ses­ta, muka­van tun­tuis­es­ta mate­ri­aal­ista. Kuul­tuaan Jaskan selostuk­sen mate­ri­aal­ista, hoita­ja halusi tietää, saako kankaas­ta säng­y­n­suo­jia. Vähäpuheinen, mut­ta nopeatoimi­nen Jas­ka lupasi tuo­da sel­l­aisen näytille jo seu­raa­vana päivänä. Näin vuon­na 1989 päär­mät­ti­in Suomen Laitostek­sti­ilien ensim­mäi­nen yritysyhteistyö.

Tuotteita, joilla on tehtävä

Men­estyk­sen edel­ly­tys on tehdä tuot­tei­ta, joille on selkeä tarve. Asi­akkai­ta herkäl­lä kor­val­la kuun­tel­e­va Jas­ka on aina valmis vas­taa­maan tarpeeseen. Kaik­keen löy­tyy aina ratkaisu, eikä ongelmia tarvitse kiertää. Koskaan ei kuitenkaan laadus­ta tin­gitä, sil­lä laadukkaat tuot­teet ovat toimin­nan ytimessä.

Kestävät ja hel­posti pestävät tuot­teet suun­nitel­laan ja leikataan omas­sa ompe­limossa. Tuot­teil­la vas­tataan mon­en­lais­ten asi­akkaiden tarpeisi­in. Sairaalat, van­hus­ten­hoidon yksiköt, päiväkodit ja pelas­tus­laitok­set luot­ta­vat tuot­teisi­imme. Myös yksi­ty­ishenkilöt ovat löytäneet meiltä parhaat tuot­teet koti­in, liike­toim­intaan ja harrastuksiin.

Yhteistyössä

Parhaat tuotei­deamme saamme usein asi­akkail­tamme. Jos mietit, miten jokin asia olisi mah­dol­lista toteut­taa tai jos jokin muu jut­tu askar­rut­taa, ota mei­hin yhteyt­tä. Rovaniemeltä kyl­lä vas­tataan! Poikkea myös ostok­sille kätevään verkkokauppaamme.

Jas­ka Nikula
omis­ta­ja, tuotekehittäjä

Etu­ni­mi Sukunimi
vaate- ja materiaalisuunnittelija

Etu­ni­mi Sukunimi
ompeli­ja ja leikkaaja

Kumppanit

  • Logis­ti­ikkali­ik­keen nimi
  • Muut
  • Ompe­limon nimi tähän

  • Lisää