Suomen Laitos­teks­tii­lit

Suomen Laitos­teks­tii­lit kehit­tää ja valmis­taa turval­li­sia ja käyttä­jäys­tä­väl­li­siä tuotteita sairaa­loille, hoito- ja hoiva­ko­deille, pelas­tus- ja turva-alan ammat­ti­lai­sille sekä kotita­louk­sille. Tuote­ke­hi­tystä ohjaa­vat tiukat turval­li­suus­vaa­ti­muk­set, ja tuotteissa käyte­tään ainoas­taan korkea­laa­tui­sia materiaaleja.

Tuotteita, joilla on selkeä tarve

Turval­li­suus

Tuote­tur­val­li­suus lähtee laaduk­kaasta materi­aa­lista. Turval­li­nen materi­aali on lujaa ja kanto­ky­kyistä. Se suojaa ja eristää myös äärio­loissa. Valit­semme käytet­tä­vät materi­aa­lit aina tuottei­den käyttö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Hyvin­kään valmis­tettu tuote ei ole turval­li­nen, jos sitä ei ole valmis­tettu oikean­lai­sesta materi­aa­lista oikeaan tarkoitukseen

Käytän­nöl­li­syys

Tuottei­tamme käyte­tään haasta­vissa olosuh­teissa, joten kiinni­tämme erityistä huomiota tuottei­den helppo­käyt­töi­syy­teen. Kun vaikkapa nosta­mista tai kääri­mistä ei tarvitse turhaan pähkäillä, toimen­pi­teet sujuvat turval­li­sesti ja joutui­sasti. Tuotteemme ovat myös helppo­hoi­toi­sia ja käyttö­val­miita heti pesun tai nopean pyyhki­mi­sen jälkeen.

Mukavuus

Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat miellyt­tä­viä ja mukavia käytössä. Pehmus­teina käytämme muun muassa vaahto- ja solumuo­via, joten tuotteemme eivät purista eivätkä hierrä.

Esteet­ti­syys

Turval­li­sen tuotteen ei tarvitse olla tylsä. Pienet ilahdut­ta­vat yksityis­koh­dat tuotteis­samme tuovat iloa ja väriä arkeen. Kauniit leikkauk­set, kekse­li­äät laskok­set ja viehät­tä­vät kuosit koris­ta­vat niin hoito­tak­keja kuin palosuo­jat­tuja päiväpeittojakin.

Lappi­laista laatua

Lähes kaikki tuotteemme ovat suoma­laista käsityötä. Tuotteet suunni­tel­laan Rovanie­mellä, ja oman ompeli­mon lisäksi osa ompelusta tehdään Pohjois-Suomen pienom­pe­li­moissa. Tuotteemme on tarkoi­tettu sekä yksityis­hen­ki­löille että pelas­tus- ja hoitoa­lan ammat­ti­lai­sille. Meiltä saa myös laaduk­kaita laitos­teks­tii­lejä metritavarana.

Parhaat tuotei­deamme saamme usein asiak­kail­tamme. Jos mietit, miten jokin asia olisi mahdol­lista toteut­taa tai jos jokin muu juttu askar­rut­taa, ota meihin yhteyttä. Rovanie­meltä kyllä vastataan!

Kaikki alkoi kestovaipasta

Suomen Laitos­teks­tii­lien taival alkoi Kemissä 80-luvun lopulla, kun Jaakko ”Jaska” Nikulan Eine-äiti kehitti kesto­vai­pan. Aika ei ollut kuiten­kaan otolli­nen Einen keksin­nölle, sillä ekolo­gi­suus ei vielä ollut pinnalla ja kerta­käyt­tö­vaip­poja pidet­tiin käytän­nöl­li­sem­pinä kuivik­keina pienille takapuolille.

Usein yllät­tä­vät käänteet tapah­tu­vat sattu­man kautta. Näin kävi Jaskallekin.

Hän kävi esitte­le­mässä kesto­vaip­paa Kemin keskus­sai­raa­lassa osaston­hoi­ta­jalle. Vaipan sijaan tämä kiinnos­tui pehmoi­sesta, mukavan tuntui­sesta materi­aa­lista. Kuultu­aan Jaskan selos­tuk­sen materi­aa­lista, hoitaja halusi tietää, saako kankaasta sängyn­suo­jia. Vähäpu­hei­nen, mutta nopea­toi­mi­nen Jaska lupasi tuoda sellai­sen näytille jo seuraa­vana päivänä. Näin vuonna 1989 päärmät­tiin Suomen Laitos­teks­tii­lien ensim­mäi­nen yritysyhteistyö.

Tuotteita, joilla on tehtävä

Menes­tyk­sen edelly­tys on tehdä tuotteita, joille on selkeä tarve. Asiak­kaita herkällä korvalla kuunte­leva Jaska on aina valmis vastaa­maan tarpee­seen. Kaikkeen löytyy aina ratkaisu, eikä ongel­mia tarvitse kiertää. Koskaan ei kuiten­kaan laadusta tingitä, sillä laaduk­kaat tuotteet ovat toimin­nan ytimessä.

Kestä­vät ja helposti pestä­vät tuotteet suunni­tel­laan ja leika­taan omassa ompeli­mossa. Tuotteilla vasta­taan monen­lais­ten asiak­kai­den tarpei­siin. Sairaa­lat, vanhus­ten­hoi­don yksiköt, päivä­ko­dit ja pelas­tus­lai­tok­set luotta­vat tuottei­siimme. Myös yksityis­hen­ki­löt ovat löytä­neet meiltä parhaat tuotteet kotiin, liike­toi­min­taan ja harrastuksiin.

Kaikki alkoi kestovaipasta

Suomen Laitos­teks­tii­lien taival alkoi Kemissä 80-luvun lopulla, kun Jaakko ”Jaska” Nikulan Eine-äiti kehitti kesto­vai­pan. Aika ei ollut kuiten­kaan otolli­nen Einen keksin­nölle, sillä ekolo­gi­suus ei vielä ollut pinnalla ja kerta­käyt­tö­vaip­poja pidet­tiin käytän­nöl­li­sem­pinä kuivik­keina pienille takapuolille.

Usein yllät­tä­vät käänteet tapah­tu­vat sattu­man kautta. Näin kävi Jaskallekin.

Hän kävi esitte­le­mässä kesto­vaip­paa Kemin keskus­sai­raa­lassa osaston­hoi­ta­jalle. Vaipan sijaan tämä kiinnos­tui pehmoi­sesta, mukavan tuntui­sesta materi­aa­lista. Kuultu­aan Jaskan selos­tuk­sen materi­aa­lista, hoitaja halusi tietää, saako kankaasta sängyn­suo­jia. Vähäpu­hei­nen, mutta nopea­toi­mi­nen Jaska lupasi tuoda sellai­sen näytille jo seuraa­vana päivänä. Näin vuonna 1989 päärmät­tiin Suomen Laitos­teks­tii­lien ensim­mäi­nen yritysyhteistyö.

Tuotteita, joilla on tehtävä

Menes­tyk­sen edelly­tys on tehdä tuotteita, joille on selkeä tarve. Asiak­kaita herkällä korvalla kuunte­leva Jaska on aina valmis vastaa­maan tarpee­seen. Kaikkeen löytyy aina ratkaisu, eikä ongel­mia tarvitse kiertää. Koskaan ei kuiten­kaan laadusta tingitä, sillä laaduk­kaat tuotteet ovat toimin­nan ytimessä.

Kestä­vät ja helposti pestä­vät tuotteet suunni­tel­laan ja leika­taan omassa ompeli­mossa. Tuotteilla vasta­taan monen­lais­ten asiak­kai­den tarpei­siin. Sairaa­lat, vanhus­ten­hoi­don yksiköt, päivä­ko­dit ja pelas­tus­lai­tok­set luotta­vat tuottei­siimme. Myös yksityis­hen­ki­löt ovat löytä­neet meiltä parhaat tuotteet kotiin, liike­toi­min­taan ja harrastuksiin.

Yhteis­työssä

Parhaat tuotei­deamme saamme usein asiak­kail­tamme. Jos mietit, miten jokin asia olisi mahdol­lista toteut­taa tai jos jokin muu juttu askar­rut­taa, ota meihin yhteyttä. Rovanie­meltä kyllä vasta­taan! Poikkea myös ostok­sille kätevään verkkokauppaamme.

Jaska Nikula
omistaja, tuote­ke­hit­täjä

Etunimi Sukunimi
vaate- ja materiaalisuunnittelija

Etunimi Sukunimi
ompelija ja leikkaaja

Kumppa­nit

  • Logis­tiik­ka­liik­keen nimi
  • Muut
  • Ompeli­mon nimi tähän

  • Lisää