tuotteen nimi

Valmis­ta­miemme tuottei­den hävik­ki­ma­te­ri­aali kierrä­te­tään mahdol­li­sim­man hyvin. Kaikkein pienim­mät palat­kin, joita ei enää voi käyttää valmis­tuk­sessa, lahjoi­te­taan päivä­ko­deille askar­te­lu­käyt­töön. Hyödyn­nämme myös tavaran­toi­mit­ta­jien pahvilaatikot.

Hyvä esimerkki katta­vasta kierrä­tys­pro­ses­sis­tamme on Posti­pussi. Sellai­nen syntyy, kun ompelemme kestä­vien kankai­den jäännös­pa­lat ja lähetys­lis­ta­tas­kun samalle kankaalle. Posti­pus­sin käyttöä rajoit­taa vain mieli­ku­vi­tus. Se taipuu niin kulje­tus­pus­su­kaksi kuin säily­tys- tai roskapussiksikin.

Kangas­til­kut hyödyn­nämme brodee­rauk­sessa, sillä saamme niistä hyvää lista­ma­te­ri­aa­lia. Sellai­sen materi­aa­lin, jota emme osaa tai halua hyödyn­tää, annamme paikal­lis­ten päivä­ko­tien pienille tuunaa­jille askartelumateriaaliksi.

Emme siis ole vain minimoi­neet materi­aa­li­hä­vik­kiä, olemme elimi­noi­neet sen kokonaan. Olemme onnel­li­sia, kun hyvä kiertää!